Menu Zamknij

Realizowane projekty

Beneficjent
BGW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pn.:

„Wzrost konkurencyjności firmy BGW Sp. z o.o. poprzez stworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego do rozwoju nowych produktów”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1

Głównym celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do oferty firmy nowych kategorii produktów niewytwarzanych do tej pory opartych na biomasie. Do tych kategorii zaliczamy:
1. Kategoria produktów biomasy drożdżowej (produkt: drożdże ekologiczne),
2. Kategoria produktów z drożdżami w roli biokatalizatora (produkt: kwasy organiczne oraz drożdże jako biokatalizatory w produkcji ciągłej alkoholu etylowego),
3. Kategoria produktów drożdży odżywczych (produkty: drożdże z selenem, drożdże z aminokwasami).

Głównymi innowacyjnymi technologiami opracowanymi w Centrum będą:
1. Opracowanie i wdrożenie specjalnie zmodyfikowanych technik genetyki klasycznej do badań przesiewowych drożdży.
2. Opracowanie metod wyboru drożdży i szczepów bakteryjnych.
3. Opracowanie platformy hodowli i podnoszenia szczepu drożdży zależnych od stresu.
4. Opracowanie platformy bioprocesyjnej i fermentacyjnej w laboratoriach.
5. Opracowanie i wdrożenie standardowych metod analizy biochemicznej i chemicznej.

Wartość projektu : 5 618 536,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 1 598 770,60 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.01.2018 – 31.08.2020 r.

UE Projekt

Beneficjent
BGW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pn.:

„Prace B+R polegające na zwiększaniu stabilności genetycznej oraz odporności na stres przemysłowych szczepów drożdży poprzez wykorzystanie specjalnych technik hodowli molekularnej”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2.

Celem projektu Celem projektu jest prowadzenie badań (z wykorzystaniem zespołu ekspertów i nowo tworzonego laboratorium badawczego) dotyczących opracowania 4 nowych rodzajów biomasy drożdżowej.

Efektem projektu będzie opracowanie gamy czterech genetycznie stabilnych szczepów drożdży, stanowiących innowację produktową w skali świata.

Wartość projektu : 2 870 568,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 1 592 887,49 PLN

Projekt realizowany w okresie 1.01.2019 – 30.06.2020r.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu:
Usprawnienie systemu dystrybucji alkoholu przez rozbudowę i unowocześnienie magazynu oraz wzrost efektywności energetycznej istniejącej linii produkcyjnej.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.